???êo?·t??
? ê×ò3 | 皇冠现金官网hg5086 | ×?D????? | IC?a′? | 1?ó|éì | ICó¢??×êá??a | IC?D??×êá??a | IC???? | μ??·í? | ó|ó?×êá? | ??ê?×êá?
? ?
?ú???úμ?????£oê×ò3 > ?×?D?Dè?ó ?? 皇冠现金官网hg5086??°′?¢D?ê±????Dò ? D????D??×êá?áD±í??
>> ?a′?êà??
?ˉ3éμ??· èy??1ü 3?D§ó|1ü
?t??1ü μ?×è μ?èY
??×′?a?÷?t μ????÷ μ??D/??è|
IC?ˉ3éμ??·
CD?μáD 74LS?μáD 74HC?μáD
AD?μáD AN?μáD BA?μáD
CXA?μáD HA?μáD HD?μáD
HM?μáD KA?μáD LA?μáD
LC?μáD LM?μáD LT?μáD
M?μáD MAX?μáD MB?μáD
MC?μáD MN?μáD NE?μáD
OP?μáD OPA?μáD PD?μáD
SE?μáD ST?μáD STK?μáD
STR?μáD TA?μáD TC?μáD
TDA?μáD TEA?μáD TL?μáD
24C?μáD ?ü?à...
èy??1ü
2N?μáD 3DD?μáD BD?μáD
BF?μáD BU?μáD BUH?μáD
BUT?μáD BTS?μáD BUS?μáD
BUW?μáD BUV?μáD BUX?μáD
BUY?μáD BDX?μáD HPA?μáD
CS?μáD MJ?μáD MPS?μáD
MJE?μáD MN?μáD TIP?μáD
2SA?μáD 2SB?μáD 2SC?μáD
2SD?μáD ?
Dío? éú2úéì ?úo? ·a×° êyá? μ¥?? ??×¢ áa?μ·?ê? ·¢2?ê±??
AD5686RBRUZ ADI ? 16+ ? TSSOP16 ? 400 ? ? ? ???μμ?μ?×ó??
μ??°:0755-83324606
17.4.26
IRF3205 ? ? ? ? ? ? ssggpp??
μ??°:15036285872
16.12.14
74hc244 ? ? ? ? ? ? ssggpp??
μ??°:15036285872
16.12.5
2 ON ? 12+ ? ? 6000 ? ? ? é??úêDí?3é??òμμ?×ó??
μ??°:0755-22959160 qq:2059592217?
16.11.18
1 ATMEL ? 16+ ? SOIC8 ? 11600 ? 0.79 ? ? é??úêDí?3é??òμμ?×ó??
μ??°:0755-22959160 qq:2059592217?
16.11.18
U4203???üê?3????? é??úêDáa???????ú????óD?T1??? ? ? ? 100000 ? ? ? é??úêDáa???????ú??????
μ??°:0755-88357790
16.4.13
U4203???üê?3????? é??úêDáa???????ú????óD?T1??? ? ? ? 100000 ? ? ? é??úêDáa???????ú??????
μ??°:0755-88357790
16.4.13
huangqi ? ? ? ? ? ? huangqi??
μ??°:13907811216 qq:285439067?
16.4.3
huangqi ? ? ? ? ? ? huangqi??
μ??°:13907811216 qq:285439067?
16.4.3
LED ? ? ? ? ? ? ??
μ??°:15221757640 qq:865032125?
15.9.12
W25Q64FVSSIG ?a°? ? 15 ? ? ? ? ? D??a??μ?×ó??
μ??°:15915367844 qq:1261295407?
15.7.10
PM6050 ??í¨ ? ? ? ? ? ? ?y????????
μ??°:23032058
15.5.15
PM6610 PDF PM6650 ? ? ? ? ? ? ?y????????
μ??°:23032058
15.5.15
K9F1G08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 10 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
K9F2G08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 10 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
K9F4G08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 101 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
K9F8G08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 0 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
K9FAG08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 10 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
K9FBG08 èyD?flash ? é??úêD ? ? 10000 ? 1010 ? ?eo£D?òμ ? jinhaihuaye??
μ??°:0755-83959946 qq:2355618027?
15.5.14
HY27US088G HYNIX ? 14 ? ? ? ? ? é??úoè·¢μ?×ó??
μ??°:13480997508
15.5.4
STPS20S100CT ST ? ? ? 1000316 ? ? ? é??ú?2?′×?????????
μ??°:15889681613 qq:611444199?
15.4.8
STP75NF75 ST ? ? ? 1000317 ? ? ? é??ú?2?′×?????????
μ??°:15889681613 qq:611444199?
15.4.8
MBR120VLSFT1G ? ? ? ? ? ? 1¨?2??
μ??°:13692260924 qq:1215350679?
14.11.6
MCSM-35KGC0-A atmel ? ? ? 300 ? ? ? ???èéú??
μ??°:13379073301
14.10.29
BC57E687BU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
BC57E687CG ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
BC358239AU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
BC352239AU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
BC358239BU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
H5TQ4G83BMR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
H5TQ4G83AFR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
H5TQ4G63MFR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.14
BC57E687BU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
BC57E687CG ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
BC358239AU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
BC358239BU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
H5TQ2G83CFR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
BC352239AU ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
H5TQ4G83MFR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
H5TQ4G63MFR ? ? ? ? ? ? é??úêD?ú??μ?×ó??
μ??°:13480808135
14.7.9
1?óú?ò?? | áa?μ?ò?? | ó??éá′?ó